Idźcie i głoście

W dniu 27 marca, w Zespole Szkół nr 2 w Ełku, miało miej­sce wiel­ko­postne spo­tka­nie misyjne. Było ono zara­zem pod­su­mo­wa­niem dotych­cza­so­wych dzia­łań Szkolnego Koła Caritas im. Św. Jadwigi Królowej na rzecz misji. Wydarzeniu towa­rzy­szyła wystawa eks­po­na­tów misyj­nych przy­wie­zio­nych z róż­nych zakąt­ków świata przy­go­to­wana przez Koło Misyjne Seminarium Duchownego w Ełku. Czytaj dalej

  • Facebook
  • Google Plus
  • NK
  • Twitter

W dniu 16-03-2017 w Suwałkach odbyło się spo­tka­nie Szkolnych Kół Caritas. W spo­tka­niu uczest­ni­czyli ucznio­wie SP nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, III Liceum Ogólnokształcącego im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, Zespół Szkół w Bakałarzewie, Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach, Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Czytaj dalej

  • Facebook
  • Google Plus
  • NK
  • Twitter