W czwart­kowy pora­nek ( 1 czerwca) na placu Jana Pawła II zgro­ma­dziła dzieci całej die­ce­zji Stacja Dziecięca, inau­gu­ru­jąca I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej, który odbył się w łącz­no­ści z XII Ogólnopolskim Festynem z oka­zji Dnia Dziecka. Stało się tra­dy­cją, że nasi wolon­ta­riu­sze każ­dego roku wspie­rają orga­ni­za­to­rów i od samego rana sta­wili się licz­nie na wyzna­czo­nych sta­no­wi­skach. Czytaj dalej

 • Facebook
 • Google Plus
 • NK
 • Twitter

…od empa­tii do pomocy…

We wto­rek 30 maja br. odbyło się pod­su­mo­wa­nie dzia­łań pod­ję­tych w naszej szkole na rzecz misji. Wcześniej, w ciągu ostat­nich tygo­dni przy­go­to­wa­li­śmy pomoc mate­rialną w postaci paczki żyw­no­ścio­wej, zbiórki zaba­wek, ksią­żek i innych arty­ku­łów z prze­zna­cze­niem na lote­rię fan­tową na rzecz misji. Na wtor­kowy finał przy­była misjo­narka z Kamerunu s. Barbara Pillar ze Zgromadzenia Sióstr Pallotynek. Czytaj dalej

 • Facebook
 • Google Plus
 • NK
 • Twitter

21-kwietnia 2017r odbyło się otwar­cie Ełckiego Centrum Wolontariatu Caritas w Ełku przy
ul. Kościuszki 18. Wolontariusze mogą uczest­ni­czyć dzięki temu w róż­no­rod­nych zaję­ciach także przy­go­to­wa­nych przez ani­ma­to­rów. Czytaj dalej

 • Facebook
 • Google Plus
 • NK
 • Twitter