Światowy Dzień Chorego obcho­dzimy 11 lutego, w tym roku po raz 25 . Przypadający tra­dy­cyj­nie we wspo­mnie­nie obja­wień Matki Bożej z Lourdes to oka­zja do zwró­ce­nia szcze­gól­nej uwagi na sytu­ację cho­rych i cier­pią­cych. Jednocześnie – jak pisze Ojciec Święty Franciszek w orę­dziu na ten dzień – jest to zachęta dla tych, któ­rzy poświę­cają się na rzecz cho­rych „do dzię­ko­wa­nia za otrzy­mane od Pana powo­ła­nie towa­rzy­sze­nia cho­rym bra­ciom”. Czytaj dalej

  • Facebook
  • Google Plus
  • NK
  • Twitter

W dniu 20-01-2017 wolon­ta­riu­sze Ełckiego Centrum Wolontariatu Caritas odwie­dzili seniorów-pensjonariuszy DPS Misericordia w Ełku. Wizyta zapla­no­wana została w przeded­niu święta babci i dziadka, aby z tejże oka­zji zło­żyć ser­deczne życze­nia i prze­ka­zać słodki upo­mi­nek. Wzruszenie i radość odwie­dza­nych senio­rów była krze­piąca, radość z jaką skła­dali podzię­ko­wa­nia za życze­nia wypeł­niała nasze serca dumą. Błyszczące oczy pełne szcze­ścia –mimo róż­nego stanu ich zdro­wia — utwier­dzają nas w prze­ko­na­niu, że takie dzia­ła­nia są potrzebne. Coż może być pięk­niej­sze niż uśmiech i radość nie­siona dru­giemu czło­wie­kowi. Ludzie starsi, któ­rzy biorą w pełni odpo­wie­dzial­ność za swoje życie, chcą je kon­stru­ować, doj­rze­wać w czło­wie­czeń­stwie i god­nie się sta­rzeć. Jan Paweł II pisał do nas: Mimo ogra­ni­czeń mego wieku, bar­dzo wysoko cenię sobie życie i umiem się nim cie­szyć”. Sam swoją postawą poka­zy­wał tę god­ność i czło­wie­czeń­stwo. Czyńmy zatem jego myśl naszą ideą prze­wod­nią, pomóżmy senio­rom god­nie się sta­rzeć umi­la­jąc im czas i wspie­ra­jąc w walce prze­ciw nie­do­god­no­ściom życia. Czytaj dalej

  • Facebook
  • Google Plus
  • NK
  • Twitter